MR

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR), zo ook SBO De Opstap. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 6-7 keer per jaar vergadert de MR samen met de directie over belangrijke schoolzaken zoals vakantieregeling, personeelsbeleid, het formatieplan van de school, de financiën, huisvesting, verkeersveiligheid, enz.

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR 2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Alle scholen binnen de Stichting MosaLira worden vertegenwoordigd door een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die als taak heeft de gang van zaken met het bevoegde gezag te bespreken. Tussen de MR en de GMR is daarom voortdurend contact.

SBO de Opstap en SBO de Sprong hebben sinds een aantal jaren een gezamenlijke MR. De MR heeft de volgende samenstelling:

 

 Jolanda Hollanders Ouderlid SBO de Opstap
Danny Wijnands Ouderlid SBO de Sprong
Randy Kraft Ouderlid SBO de Sprong
Roger van Houtem Personeelslid SBO de Opstap
Bernadette de Boer Personeelslid SBO de Sprong
Renée Doyen Voorzitter en Personeelslid SBO de Sprong

Heeft u als ouder een vraag, opmerkingen of zijn er volgens uw mening zaken op school die aandacht verdienen, dan kunt u dat middels een bericht aan een van de personeelsleden van de MR kenbaar maken. Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Als U (echt) wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt U deelnemen aan de MR door u op te geven bij bovenstaande personeelsleden.

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

©2017 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl